Adatvédelmi tájékoztató

Az Érdligeti Református Egyházközség az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda fenntartója (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.

Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk azokat az elvárásokat, amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk.

Adatkezelő: Érdligeti Református Egyházközség

Székhely: 2030 Érd, Duna u. 77.  

Telefon: +36-30-5654693

Adatvédelmi tisztviselő: Literáty Zoltán

e-mail: literaty.zoltan@gmail.com

Jogszabályok:

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Kezelt adatok:

Személyes adatokat az alábbi esetekben kezeljük:

a) jogszabályon alapuló felhatalmazás alapján (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4))

 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

b) ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.

Az érintettek jogai:

 A hozzáférés joga

 A helyesbítéshez való jog

 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az adathordozhatósághoz való jog

 A tiltakozáshoz való jog

 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Intézkedési határidők:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Kifogás az adatkezelőnél

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni.

Panasz

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet.